Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошення

Порядок розгляду звернень громадян, якi надiйшли через Ве6портал Пенсiйного фонду Укpaїни

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органа державної влади, мiсцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, органiзацiй незалежно від форм власностi, засобiв массової інформації, посадових осiб відповідно до їх функцiональних обов'язкiв iз зауваженнями, скаргами та пропозицiями, що стосуються їх статутної дiяльностi, заявою або клопотанням щодо реалiзацiї своїх соцiально-економiчних, полiтичних та особистих прав i законних інтересів та скаргою про їх порушення. Пiд зверненнями громадян слiд розумiти викладенi в письмовiй або усній формi пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) i скарги

Органiзацiя прийому та обслуговування осiб, якi звертаються до органів Пенсiйного фонду України, регламентуються Положенням про органiзацiю прийому та обслуговування осiб, якi звертаються до органів Пенсiйного фонду України затвердженого постановою правлiння Пенсiйного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 (зi змiнами, надалi - Положення № 13-1).

Biдпoвiдно до Положення № 13-1 органами Пенсiйного фонду здійснюєтъся надання послуг, зокрема, в електроннiй формi з використанням технологiй вiддаленого доступу (вебтехнологій).

Скарги та запити громадян (у тому числi щодо надання консультацiй i роз'яснень чинного законодавства, пов'язаних iз нарахуванням та виплатою пенсiй), заяви та iншi звернення щодо регулювання вiдносин мiж органами Пенсiйного фонду та страхувальниками, у тому числi фiзичними особами - підприємцями та особами, якi забезпечують себе роботою самостійно (далi - звернення), подаються через Вебпортал шляхом заповнення відповідного електронного бланка.

У момент одержання звернення Вебпорталом автоматично присвоюється йому реєстраційний номер та спрямовується до органу Пенсiйного фонду, зазначеного заявником, про що Вебпортал формує та надсилає заявнику повiдомлення iз зазначенням дати одержання звернення та присвоєного реєстраційного номера.

Зазначене надсилається автоматично на адресу електронної пошти, вказаної користувачем електронної послуги, протягом однієї доби з моменту одержання звернення.

Розгляд звернення здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.
У разi необхiдностi надання заявником довідкової iнформацii або документів з метою всебiчного та об'єктивного розгляду звернення за допомогою Вебпорталу надсилається повiдомлення iз зазначенням перелiку необхiдних документів та/або вiдомостей, а також інформація стосовно доцiльностi (за необхiдностi) особистого звернення заявника (його уповноваженого представника) до відповідного органу Пенсiйного фонду.

За результатом вiдпрацювання одержаного звернення щодо порядку призначення (перерахунку) пенсiй, переведення з одного виду пенсії на iнший, виплати пенсiй та/або допомоги на поховання, заявнику надсилається в електроннiй системi повiдомлення, в якому зазначається про необхiднiсть особистого звернення до відповідного територiального органу Пенсiйного фонду та надання документів (згiдно з видом послуги, яка є предметом звернення) iз зазначенням перелiку таких документів, мiсцезнаходження органу Пенсiйного фонду, до якого треба звернутись, зручних дати i часу для звернення.
Про результати розгляду звернення заявник повідомляєтъся у спосiб, за значений ним у зверненнi (у письмовiй та/або електроннiй формi).

Якщо відповідь на звернення мiстить iнформацiю з обмеженим доступом, включаючи відомості з реєстру застрахованих осiб Державного реестру, або iншi повiдомленi особою відомості для призначення, перерахунку пенсій, допомоги, іншої виплати (далi - пенсiя), поновлення виплати ранiше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на iнший, то така відповідь надсилається поштовим вiдправленням за адресою, зазначеною у пенсiйнiй (облiковiй) справі одержувача як його мiсце проживання (мiсце перебування), а у разi розбiжностей у повiдомлених заявником вiдомостях про особу з даними пенсiйної (облікової) справи або неможливостi iдентифiкувати особу заявника на адресу електронної пошти заявника надсилається відмова у задоволеннi звернення із зазначенням причин такої відмови.

здійснюється шляхом звернення до відповідних розділів Вебпорталу, у яких фіксується інформація про стан їх проходження.

Зазначена послуга реалізується виключно через Вебпортал за реєстраційним номером заяви або за допомогою введення прізвища, імені, по батькові заявника та дати надсилання заяви, скарги, запиту тощо.

При поданні користувачем електронної послуги через Вебпортал попередніх запитів на підготовку довідок, виписок, інших документів, які заявник бажає отримати у паперовій формі при подальшому особистому зверненні до органів Пенсійного фонду, обов’язковим є зазначення органу Пенсійного фонду, у якому заявник бажає отримати необхідний документ, і вид документа, який він бажає отримати.

Вебпортал формує та надсилає заявнику повідомлення, у якому міститься підтвердження одержання запиту відповідний органом Пенсійного фонду, із зазначенням дати його одержання і присвоєного реєстраційного номера.

Зазначене повідомлення має бути відправлено заявнику автоматично на електронну адресу протягом однієї доби з моменту одержання запиту.

Протягом не більше трьох робочих днів заявнику надсилається повідомлення, у якому зазначаються строк підготовки відповідного документ а, місцезнаходження органу Пенсійного фонду, до якого треба звернутись, зручні дата і час для звернення.

Підготовка довідок, інших документів та їх видача здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.
Також повідомляємо, що для вирішення питань пенсійного забезпечення або отримання консультації, можливо звернутися на телефон «гарячої» лінії (06137) 7 27 50 Приморського відділу обслуговування громадян (сервісного центру) щоденно з 8.00 до 17.00 без перерви на обід.

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International