Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу управління фінансів районної державної адміністрації

Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу управління фінансів районної державної адміністрації.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

05.10.2017 № 231

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу управління фінансів Приморської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. З метою забезпечення реалізації державної бюджетної політики у районі, виконання завдань, які покладені на управління фінансів, заступник начальника управління-начальник бюджетного відділу управління фінансів районної державної адміністрації:
розробляє та забезпечує доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
координує роботу, пов’язану з підготовкою проекту районного бюджету, визначає за дорученням начальника управління фінансів порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди;
координує роботу між відділами управління фінансів щодо надання пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів для подання їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;
складає зведення бюджетів, що входять до бюджету району, зведення по мережі, штатах та контингентах бюджетних установ району та подає його в установлені терміни до Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації. Координує цю роботу між відділами управління фінансів;
координує роботу між відділами управління фінансів по складанню, затвердженню тимчасового розпису районного бюджету та розпису районного бюджету, узагальнює його та подає на затвердження начальнику управління фінансів;
забезпечує протягом бюджетного періоду внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням. Координує цю роботу між відділами управління фінансів;
організовує виконання районного бюджету. Разом із управліннями, відділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, рад, управлінням Державної казначейської служби у Приморському районі вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
координує роботу відділів управління фінансів:
по контролю за відповідністю бюджетному законодавству показників, затверджених сільськими радами бюджетів та бюджетного розпису;
з перевірки правильності складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
з підготовки пояснювальної записки до звітів про виконання місцевих бюджетів та звіту про виконання плану по штатах і контингентах.
забезпечує надання звіту про виконання зведеного бюджету району до Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації;
забезпечує інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання на розгляд районній раді річного звіту про виконання районного бюджету;
координує роботу учасників бюджетного процесу у питаннях формування та використання власних надходжень бюджетних установ;
2. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету та бюджетів місцевих рад на всіх стадіях бюджетного процесу.
3. Заступник начальника - начальник бюджетного відділу здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і відповідає за виконання покладених на відділ завдань:
розробляє положення про відділ і посадові інструкції працівників відділу, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності її діяльності, сприяє підвищенню професійної кваліфікації працівників відділу;
подає у межах своїх повноважень, відповідно до законодавства, пропозиції начальнику управління фінансів райдержадміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників бюджетного відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності;
надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень;
контролює стан трудової та виконавчої дисципліни працівників відділу, забезпечує дотримання працівниками відділу Правил внутрішнього службового розпорядку, Загальних правил етичної поведінки державних службовців;
забезпечує планування роботи відділу і виконання річних і квартальних планів роботи;
організовує роботу з документами, здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів у відділі, формує номенклатуру справ відділу;
забезпечує ефективне виконання закріплених за відділом напрямів роботи щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері управління та закріплених за відділом показників, аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, який знаходиться у межах компетенції;
організовує розробку проектів нормативно-правових актів, програм, що належать до компетенції бюджетного відділу, в межах наданих йому повноважень, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;
контролює виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень (наказів) керівників міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, наказів начальника управління фінансів в межах делегованих йому повноважень і компетенції;
аналізує стан та тенденції розвитку відповідної сфери управління, хід виконання програм та приймає відповідні рішення з питань, що стосуються його компетенції;
виконує доручення керівництва, готує доповідні записки, проекти наказів з питань, що стосуються його компетенції, організує та контролює їх виконання;
визначає за дорученням начальника управління фінансів порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
координує роботу по розгляду та аналізу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету та показників проектів місцевих бюджетів, узагальнює їх показники для подання начальнику управління фінансів;
розглядає та аналізує показники бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів районного бюджету, розрахунки сільських рад на інвестиційні проекти; перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів на інвестиційні проекти розпорядниками коштів районного бюджету; здійснює контроль за використанням коштів на інвестиційні проекти, приймає звітність про їх використання;
забезпечує підготовку пропозицій до розпису районного бюджету на інвестиційні проекти;
проводить моніторинг змін, що вносяться до видатків районного бюджету;
здійснює фінансування заходів, передбачених районним бюджетом за рахунок міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів по закріплених галузях;
здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з бюджетами інших рівнів;
готує для подання районній раді офіційні висновки про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;
забезпечує захист фінансових інтересів держави;
забезпечує за рішенням районної ради розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків ;
розглядає звіти про виконання місцевих бюджетів району, подані управлінням Державної казначейської служби у Приморському районі;
координує та контролює роботу по складанню звітів та інформацій, що готуються спеціалістами бюджетного відділу управління фінансів;
забезпечує роботу бюджетного відділу щодо застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
розробляє пропозиції щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування видатків;
розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад та інших компетентних органів;
забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників бюджетного відділу;
приймає участь у здійсненні контрольної діяльності по виконанню документів;
забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції;
дотримується Правил внутрішнього службового розпорядку, Загальних правил етичної поведінки державних службовців;
вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи бюджетного відділу;
виконує інші доручення і обов’язки, визначені керівництвом.
4. У разі відсутності начальника управління фінансів районної державної адміністрації виконує його обов’язки.
Умови оплати праці  Посадовий оклад – 4400 грн.;
розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстрокове призначення на посаду.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання Для участі у конкурсі подаються такі документи: 1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
7) заповнена особова картка встановленого зразка;
8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 23 жовтня 2017 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу  27 жовтня 2017 року, о 10.00 годині,
30 жовтня 2017 року, о 13.00 годині,
за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Банкова, 110
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Лях Оксана Олександрівна,
телефони для довідок: (06137) 7-33-56
e-mail: prim23@zp.ukrtel.net
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта  Вища освіта ступеня магістр фінансового, економічного спрямування (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
2. Досвід роботи  Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3. Володіння державною мовою  Вільно.
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство  1) вміння обґрунтовувати власну позицію;
2) досягнення кінцевих результатів.
2. Прийняття ефективних рішень  1) вміння вирішувати комплексні завдання;
2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
3) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.
3. Комунікації та взаємодія  1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів.
4. Управління організацією роботи та персоналом  1) організація і контроль роботи;
2) вміння працювати в команді та керувати командою.
5. Особистісні компетенції  1) дисципліна і системність;
2) самоорганізація та орієнтація на розвиток.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України "Про державну службу";
Закону України "Про запобігання корупції"
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Бюджетний кодекс України;
Податковий кодекс України;
Кодекс законів про працю України;
Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік;
Закон України "Про очищення влади";
Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
Закон України "Про доступ до публічної інформації";
Закон України "Про захист персональних даних";
Закон України "Про звернення громадян";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 року № 348 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації".

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International