Офіційний веб-сайт

календар

«   Вересень 2021   »
Пн 6132027
Вт 7142128
Ср18152229
Чт29162330
Пт3101724 
Сб4111825 
Нд5121926 

пошук

офіційні сайти району

Оголошені конкурси

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера УСЗН Приморської РДА

Управлінням соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації

18.04.2017 № 19

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки  1) забезпечує організацію бухгалтерського обліку по виконанню державного та місцевих бюджетів, своєчасне приймання, складання та подання фінансової та бюджетної звітності;
2) здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку, вимагає від працівників відділу чіткого, своєчасного і високоякісного виконання обов'язків і функцій, передбачених діючим законодавством;
3) контролює виконання покладених на відділ завдань. Здійснює аналіз стану виконання кошторисів.
4) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу;
5) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
6) разом з начальником управління складає штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати працівників згідно кошторису. Складає кошторис та помісячний план асигнувань згідно лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування виданих районною державною адміністрацією.
7) погоджує кандидатури працівників управління соціального захисту населення, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
8) подає начальнику управління соціального захисту населення пропозиції щодо:
- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
- визначення оптимальної структури відділу бухгалтерського обліку та звітності та чисельності її працівників;
- призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності та чисельності її працівників;
- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;
- притягнення до відповідальності працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності управління за результатами контрольних заходів, проведених державними органами що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
- організації навчання працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності управління з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;
- забезпечення відділу бухгалтерського обліку та звітності нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;
9) підписує звітність та документи, які є підставою для:
- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);
- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
- оприбуткування та списання рухомого і не рухомого майна;
- проведення інших господарських операцій;
10) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника управління про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
11) здійснює контроль за:
- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться управлінням;
- складенням звітності;
- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна управління;
- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;
- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості управління;
- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;
- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
12) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
13) нараховує заробітну плату, допомогу по тимчасовій втраті непрацездатності, премії, відпускні та інші виплати передбачені законодавством у межах фонду оплати праці, та іншим.
14) слідкує за правильним використанням коштів в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління, веде бухгалтерський облік грошових коштів, матеріальних цінностей та основних засобів.
15) бере участь у проведенні інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей.
16) забезпечує своєчасне і точне виконання рішень і розпоряджень керівництва і вищестоящих органів,
17) забезпечує складання фінансової звітності і відповідальності з діючими вимогами і в установлені терміни
18) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу
19) готує проект рішення за напрямами діяльності управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області у межах наданих відділу повноважень.
20) регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу.
21) організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.
22) вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.
23) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку державних службовців управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і правила ділового етикету, Правил етичної державних службовців.
24) здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів та здійснює контрольну діяльність щодо виконання документів, віднесених до компетенції відділу.
25) дотримується правил внутрішнього службового розпорядку державних службовців управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і правила ділового етикету, Правил етичної державних службовців;
26) начальник відділу може виконувати також інші обов’язки, покладені на нього начальником управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації Запорізької області.
Умови оплати праці Посадовий оклад – 4000 грн.,
- розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстрокове призначення на посаду.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання Для участі у конкурсі подаються такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 04 травня 2017 року.
Дата, час і місце проведення конкурсу  12.05.2017 року, о 10.00 годині,
за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Центральна, 26
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Руденко Світлана Пантелеївна,
телефон для довідок: (06137) 7-34-38,
e-mail: primutszn@zp.ukrtel.net
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища освіта ступеня магістр
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою  Вільно.
Спеціальні вимоги
1 Освіта вища економічного, фінансового, бухгалтерського спрямування
2 Знання законодавства Конституція України Бюджетний кодекс України;
Податковий кодекс України;
Кодекс законів про працю України;
Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік;
Закон України "Про державну службу";
Закон України "Про запобігання корупції";
Закон України "Про очищення влади";
Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
Закон України "Про доступ до публічної інформації";
Закон України "Про захист персональних даних";
Закон України "Про звернення громадян";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.
3 Професійні чи технічні знання  Знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
4 Знання сучасних інформаційних технологій  Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
5 Особистісні якості Аналітичні здібності.
Дисципліна і системність
Самоорганізація та орієнтація на розвиток.
Незалежність та ініціативність.
Ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні).
Вміння обґрунтувати власну позицію.

Результати конкурсу

Це оголошення переміщено до архіву

Звернення

Голова райдержадміністрації
Заступника голови райдержадміністрації

Долговської Ганни Павлівни

оголошення

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International