Офіційний веб-сайт

календар

«   Серпень 2017   »
Пн 7142128
Вт18152229
Ср29162330
Чт310172431
Пт4111825 
Сб5121926 
Нд6132027 

пошук

офіційні сайти району

Положення про Громадську раду при Приморській райдержадміністрації

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Громадської ради
від 28.07.2015

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Приморській районній державній адміністрації Запорізької області

1. Громадська рада при Приморській районній державній адміністрації Запорізької області (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Положення про Громадську раду погоджується з Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області, при якій вона утворена, та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями Громадської ради є:
створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає Приморській районній державній адміністрації Запорізької області, при якій вона утворена (далі – Адміністрація), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) готує та подає Адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
3) подає Адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Адміністрації;
4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових
актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання;
7) збирає, узагальнює та подає Адміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президія, комісії, робочі та експертні групи тощо);
2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення
діяльності ради;
5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Адміністрація.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

7. Кількість членів та персональний склад Громадської ради визначається учасниками установчих зборів відкритим голосуванням шляхом підняття мандатів за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
У разі невідповідності кількості кандидатур для обрання до Громадської ради та межі встановленої чисельності громадської ради, персональний склад Громадської ради визначається відкритим голосуванням шляхом підняття мандатів по кожній висунутій кандидатурі. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах встановленої чисельності Громадської ради.
Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.
До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради Адміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
Якщо при Адміністрації вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради та Адміністрації.
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює в засобах масової інформації та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Адміністрація повідомляє в засобах масової інформації та в інший прийнятний спосіб.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.
Відомості про склад Громадської ради Адміністрація оприлюднює в засобах масової інформації та в інший прийнятний спосіб.

9. Адміністрація затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
подання членом Громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні відкритим голосуванням.
Голова Громадської ради має заступника який обирається з числа членів ради відкритим голосуванням.
Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.
Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Громадську раду.

12. Голова Громадської ради:
організовує діяльність Громадської ради;
скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
підписує документи від імені Громадської ради;
представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
може брати участь у засіданнях колегії Адміністрації.

13. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник Адміністрації до функціональних обов’язків якого входять зв’язки з громадськістю, який не є членом Громадської ради.

14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Адміністрації.
За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Адміністрацією.
Рішення Адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує Адміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» в районній газеті „Приморський степ” та оприлюднює в інший прийнятний спосіб матеріали про установчі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаря Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Адміністрація.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

ПОГОДЖЕНО

Голова районної
державної адміністрації

 С.А.Бєлічев